MİLRES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

MİLRES Fonu Misyonu ve Vizyonu
-
MİSYON
Global iş birlikleri ile sürdürülebilir yenilikçi fintek, akıllı şehir ekosistemi oluşturmak. Liderlik yapma potansiyeline sahip, küresel rekabette öncü olabilecek firmaların katma değer yaratmaları için akıl, sermaye ve emek sağlamak.  
VİZYON
Yenilenebilir Enerji Kaynakları ekosisteminin dünyada öncü olması için, insana değer veren ve ortak aklın ürünü olan yenilikçi teknolojilerin etkin kullanılmasında rekaBERçi * iş modelleri geliştiren, sermayesini sürekli büyüten fon olmak.


rekaBERci: İngilizce karşılığı, ‘’Cooperation’’ ‘’competition’’ kelimelerinin birleşiminden türetilen ‘’coopetition’’ olan rekaberlik, her şeyden önce Pazar payını artırmak için uygulanan kurumlar arası örgütlenme ve işbirliğine dayanan ortaklaşa rekabet stratejisine verilen addır.

MİLRES Fonu Yatırım Alanları
-
MİLRES FONU YATIRIM ALANLARI
Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik, mekanik, hidrolik, ısı enerjileri üretmeye yönelik teknolojiler, rüzgar tribünü üretimi, rüzgar tribünü teknolojileri, rüzgar tribünleriyle birlikte hibrit olarak çalışan, güneş enerji cihazları, biyogaz cihazları, jeotermal enerji cihazları tasarım ve üretim teknolojileri, enerji depolama sistemleri, santral yatırımları, yenilenebilir enerjiye dayalı, yüksek kapasiteli arıtma, tatlı su elde etme, tarımsal alanda enerji çözümleri ve bunlarla ilgili olan sektörlere yatırım yapmaktadır.
MİLRES Fonu Portföy Stratejisi
-
MİLRES; Yenilenebilir Enerji Kaynakları teknolojileri alanlarında ortaya konan fikirler ve erken aşama finansmandan geç aşama finansmana kadar farklı aşamalardaki yatırımcılarla beraber Kazan-Kazan ve Değer Yarat felsefesiyle ilerler.

MİLRES; Bireyler, Start-Up Girişimler ve Küçük ve Orta Boy İşletmelerin yanında yer alarak bilgi, deneyim ve sermaye sağlamaktadır.

Portföy içerisinde yer alan firmaların değer zincirinde birbirini destekler nitelikte seçilmesine, küresel düzeyde rekabette öne çıkacak potansiyele sahip olmasına ve Türkiye’den dünya markaları yaratılması amacı ile sinerji yaratmasına önem verilir.
MİLRES Fonu Değerlendirme Kriterleri
-
 
MİLRES profesyonel kadroları ve iş ortakları tarafından beş farklı değerlendirme kriter grubu çerçevesinde incelenen ve fon yatırım stratejileri çerçevesinde öne çıkan girişimler yatırım almaktadır.

İş Çekiciliği
Girişim faaliyet alanının ticari açıdan ortaya koyduğu gelecek
Pazar Çekiciliği
Girişimin içinde bulunduğu pazarın yapısı ve gelecek potansiyeli
Ürün/Hizmet Çekiciliği
Girişimin yarattığı değerin müşteriler nezdindeki değer algısı
Yönetimsel Güç
Girişimin yönetim kadrolarının bilgi ve tecrübesi
Yatırım Çıkış Potansiyeli
Girişimin gelecekte ulaştığı değer üzerinden kazanç sağlama imkanı

MİLRES yatırım ve portföy performans süreci birbiri ile bütünleşik ve 5 aşamalı operasyonlar çerçevesinde yönetilmektedir.
BUL
Tarım, gıda ve teknolojileri alanlarında fikir ve girişimlerin taranarak ön elemeden geçirildiği; yapılan değerlendirme sonucunda yüksek potansiyeli olan fırsatlar ile ilerleme kararının alındığı aşama
DEĞERLENDİR
Öne çıkan yatırım fırsatları ile detaylı inceleme süreçlerinin işletildiği ve fon bünyesinde yatırım kararının alındığı aşama
KAZAN
Taraflar arasında başarılı bir geleceğe birlikte uzanmak üzere yapılan ticari görüşmeler ve sözleşme süreci
YÖNET
Yatırım yapılan girişimlerin üzerinde mutabık kalınan iş planı çerçevesinde hedeflere ulaşması için fonun sahip olduğu bilgi ve tecrübenin aktarılması ile yönetsel desteğin sağlanması
ÇIKIŞ
Ticari hedeflerine ulaşmış ve pazarda değerinin karşılığını bulmuş yatırımların fon bünyesinden geleceği hazırlayacak yeni yatırımcılara devredilmesi
Adım 1:
Yatırım arayışında olan şirketler DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU web sitesi üzerinden temel bilgilerini paylaşarak başvuru yaparlar.
Adım 2:
DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU ekosisteminde yer alan iş ortakları ile birlikte başvuru yapan ve pazarda girişim potansiyeli olan şirketlerle ilgili proaktif araştırma yapılır.
Adım 3:
DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU analiz ekipleri tarafından potansiyel yatrım fırsatları yatırım kriterleri doğrultusunda ön değerlendirmeye tutulur.
Adım 4:
yatırım potansiyeli olduğuna inanılan girişim adayları ile ilişki başlatılır, yönetim ekibini ve girişim adayının çalışma ortamını daha yakından hissedebilmek için gizlilik anlaşmasının karşılıklı imzalanmasını takiben yarım günlük bir toplantı düzenlenir.
Adım 5:
DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU kaynak ayırma stratejisi ile örtüştüğüne inanılan girişim adayı ile müzakere aşamasında zemin oluşturması için Yönetim İlerleme Kararı doğrultusunda Taraflar Anlayış Mektubu hazırlanır.
Adım 6:
DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU Yatırım Komitesi’nin yatırım yapmayı planladığı Girişim adayı için değerlendirme sürecini yürütecek Durum Tespiti Ekibi oluşturulur ve Girişim adayı ile bu doğrultuda Taraflar Anlayış Mektubu karşılıklı imzalanır.
Adım 7:
DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU tarafından yatırım yapılması planlanan girişim adayının ticari, hukuki ve operasyonal bilgilerini gösteren Durum Tespit Dökümanı hazırlanır. Yapılan saha ziyaretleri ve mülakatlar ile Yatırımcı sunumuna kadar olan süreç yönetilir.
Adım 8:
Durum Tespiti Ekibi tarafından tamamlanan analizler ve mülakat çalışmaları Yatırımcı Sunum Dökümanı olarak hazırlanır ve DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU Yatırım Komitesi’nin yatırım kararı alabilmesi için Girişim adayı Yönetim Ekibi ile birlikte İcra Komitesi’ne sunulur.
Adım 9:
Yatırım Komitesi, bütün bu değerlendirme kriterlerini göz önünde bulundurarak girişim adayına yatırım yapma veya yapmama kararını verir. Yatırım yapılmasına uygun olduğuna inanılan girişim ile ekonomik ve kontrol konularının netleştirildiği detaylı Taslak Protokol hazırlanır ve ticari işlem süreci başlatılır.
Adım 10:
Teklif Hazırlık aşamasında oluşturulmuş ve girişim ile müzakerelere zemin oluşturacak olan Taslak Protokol girişim ile paylaşılır.
Adım 11:
DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU ve Girişim adayı ile genel hatlarıyla anlaşılan Ön Protokol detaylandırılır ve Detaylı Ön Protokol üzerinden müzakereler başlar. Ticari Müzakere sürecinde genel prensip, birleştirici müzakerelerin (değerin yaratılması ve bölüşülmesi üzerine) yürütülmesine taraflara imkan tanımasıdır.
Adım 12:
DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU ile girişim adayının önceki süreçlerde üzerinde anlaştıkları çerçevede Yatırım Sözleşmesi iki tarafın yetkilileri tarafından imzaya açılır.
Adım 13:
DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU tarafından yatırım yapılmasına karar verilen girişim ile imzalanan sözleşme sonrası maddelerin uygulamasına geçilir. İlk olarak Girişim Yönetim Kurulu ve (eğer Sözleşmede var ise) diğer yönetim kademesi atamaları yapılır.
Adım 14:
Girişim’in işletme yönetimine rehberlik edecek hedefler ve ortak iş planı hazırlanır.
Adım 15:
Hazırlanan hedeflere ulaşmak için performans yönetiminde kullanılacak temel performans göstergeleri (KPI) belirlenen periyodlarda DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU Yönetim Ekipleri ile paylaşılır ve operasyonlara ilişkin kararlar hayata geçirilir.
Adım 16:
DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU tarafından girişime yatırım yapılma sürecinde çıkış potansiyeliyle ilgili ön çalışma yapılmıştır. Oluşan fırsatlar doğrultusunda DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU görüşmelerini gerçekleştirir.
Adım 17:
Girişime yapılan teklifler DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU stratejileri doğrltusunda değerlendirilir.
Adım 18:
İcra Komitesi tarafından yürütülen müzakereler sonucu DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU açısından potansiyel Yatırımcı’nın teklifi uygun görülürse Yatırım Komitesi onayı ile teklif kabul edilir ve sözleşmeler imzanalarak Çıkış tamamlanır.
1. BAŞVURU
Yatırım arayışında olan şirketler DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU web sitesi üzerinden temel bilgilerini paylaşarak başvuru yaparlar.
2. FIRSAT ARAŞTIRMASI
DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU ekosisteminde yer alan iş ortakları ile birlikte başvuru yapan ve pazarda girişim potansiyeli olan şirketlerle ilgili proaktif araştırma yapılır.
3. ÖN TARAMA
DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU analiz ekipleri tarafından potansiyel yatrım fırsatları yatırım kriterleri doğrultusunda ön değerlendirmeye tutulur.
4. ÖN TESPİT
yatırım potansiyeli olduğuna inanılan girişim adayları ile ilişki başlatılır, yönetim ekibini ve girişim adayının çalışma ortamını daha yakından hissedebilmek için gizlilik anlaşmasının karşılıklı imzalanmasını takiben yarım günlük bir toplantı düzenlenir.
5. İLERLEME KARARI
DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU kaynak ayırma stratejisi ile örtüştüğüne inanılan girişim adayı ile müzakere aşamasında zemin oluşturması için Yönetim İlerleme Kararı doğrultusunda Taraflar Anlayış Mektubu hazırlanır.
6. SAHA ARAŞTIRMASI
DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU Yatırım Komitesi’nin yatırım yapmayı planladığı Girişim adayı için değerlendirme sürecini yürütecek Durum Tespiti Ekibi oluşturulur ve Girişim adayı ile bu doğrultuda Taraflar Anlayış Mektubu karşılıklı imzalanır.
7. DURUM TESPİTİ
DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU tarafından yatırım yapılması planlanan girişim adayının ticari, hukuki ve operasyonal bilgilerini gösteren Durum Tespit Dökümanı hazırlanır. Yapılan saha ziyaretleri ve mülakatlar ile Yatırımcı sunumuna kadar olan süreç yönetilir.
8. YATIRIMCI SUNUMU
Durum Tespiti Ekibi tarafından tamamlanan analizler ve mülakat çalışmaları Yatırımcı Sunum Dökümanı olarak hazırlanır ve DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU Yatırım Komitesi’nin yatırım kararı alabilmesi için Girişim adayı Yönetim Ekibi ile birlikte İcra Komitesi’ne sunulur.
9. YATIRIM KARARI
Yatırım Komitesi, bütün bu değerlendirme kriterlerini göz önünde bulundurarak girişim adayına yatırım yapma veya yapmama kararını verir. Yatırım yapılmasına uygun olduğuna inanılan girişim ile ekonomik ve kontrol konularının netleştirildiği detaylı Taslak Protokol hazırlanır ve ticari işlem süreci başlatılır.
10. TEKLİF HAZIRLIK
Teklif Hazırlık aşamasında oluşturulmuş ve girişim ile müzakerelere zemin oluşturacak olan Taslak Protokol girişim ile paylaşılır.
11. TİCARİ MÜZAKERE
DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU ve Girişim adayı ile genel hatlarıyla anlaşılan Ön Protokol detaylandırılır ve Detaylı Ön Protokol üzerinden müzakereler başlar. Ticari Müzakere sürecinde genel prensip, birleştirici müzakerelerin (değerin yaratılması ve bölüşülmesi üzerine) yürütülmesine taraflara imkan tanımasıdır.
12. SÖZLEŞME
DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU ile girişim adayının önceki süreçlerde üzerinde anlaştıkları çerçevede Yatırım Sözleşmesi iki tarafın yetkilileri tarafından imzaya açılır.
13. YÖNETİM ATAMALARI
DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU tarafından yatırım yapılmasına karar verilen girişim ile imzalanan sözleşme sonrası maddelerin uygulamasına geçilir. İlk olarak Girişim Yönetim Kurulu ve (eğer Sözleşmede var ise) diğer yönetim kademesi atamaları yapılır.
14. İŞLETME YÖNETİMİ
Girişim’in işletme yönetimine rehberlik edecek hedefler ve ortak iş planı hazırlanır.
15. PERFORMANS YÖNETİMİ
Hazırlanan hedeflere ulaşmak için performans yönetiminde kullanılacak temel performans göstergeleri (KPI) belirlenen periyodlarda DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU Yönetim Ekipleri ile paylaşılır ve operasyonlara ilişkin kararlar hayata geçirilir.
16. YATIRIMCI TOPLANTILARI
DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU tarafından girişime yatırım yapılma sürecinde çıkış potansiyeliyle ilgili ön çalışma yapılmıştır. Oluşan fırsatlar doğrultusunda DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU görüşmelerini gerçekleştirir.
17. TEKLİF DEĞERLENDİRME
Girişime yapılan teklifler DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU stratejileri doğrltusunda değerlendirilir.
18. ÇIKIŞ
İcra Komitesi tarafından yürütülen müzakereler sonucu DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU açısından potansiyel Yatırımcı’nın teklifi uygun görülürse Yatırım Komitesi onayı ile teklif kabul edilir ve sözleşmeler imzanalarak Çıkış tamamlanır.
MİLRES Fonu Yatırım Stratejisi
-

MİLRES Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF);

  • Yenilenebilir Enerji Kaynakları teknolojileri alanlarında teknoloji ve yenilik odaklı,
  • Ölçeklenebilir fikir ve operasyonlara sahip,
  • Büyüme kabiliyeti olan ve
  • İhracatı hedefleyen girişimlere
  •  
Bilgi, deneyim ve uzun vadeli sermaye aktarımı sağlar.
MİLRES FONU İHRAÇ BELGESİ
-
MİLRES Fonu Fiyat Değişimleri
-
Fon Fiyatının İlan Edildiği Tarih Fon Birim Pay Değeri
29.02.2024 1,583277
28.02.2024 1,583521
27.02.2024 1,583640
26.02.2024 1,583756
23.02.2024 1,583862
22.02.2024 1,584217
21.02.2024 1,584330
20.02.2024 1,584445
19.02.2024 1,584561
16.02.2024 1,584681
15.02.2024 1,585040
14.02.2024 1,585160
13.02.2024 1,585280
12.02.2024 1,585404
09.02.2024 1,585525
08.02.2024 1,585882
07.02.2024 1,586001
06.02.2024 1,586120
05.02.2024 1,586240
02.02.2024 1,586359
01.02.2024 1,586716
31.01.2024 1,586835
30.01.2024 1,586958
29.01.2024 1,587078
26.01.2024 1,587197
25.01.2024 1,587555
24.01.2024 1,587674
23.01.2024 1,587794
22.01.2024 1,587913
19.01.2024 1,588032
18.01.2024 1,588390
17.01.2024 1,588510
16.01.2024 1,588629
15.01.2024 1,588749
12.01.2024 1,588868
11.01.2024 1,589226
10.01.2024 1,589363
09.01.2024 1,589771
08.01.2024 1,589890
05.01.2024 1,590010
04.01.2024 1,590368
03.01.2024 1,590488
02.01.2024 1,590607
29.12.2023 1,590727
28.12.2023 1,591817
27.12.2023 1,125489
26.12.2023 1,125573
25.12.2023 1,174071
22.12.2023 1,174158
21.12.2023 1,174421
20.12.2023 1,174509
19.12.2023 1,174597
18.12.2023 1,174684
15.12.2023 1,174772
14.12.2023 1,175035
13.12.2023 1,175123
12.12.2023 1,175211
11.12.2023 1,175298
08.12.2023 1,175387
07.12.2023 1,175651
06.12.2023 1,175738
05.12.2023 1,175826
04.12.2023 1,175914
01.12.2023 1,176002
30.11.2023 1,176265
29.11.2023 1,176355
28.11.2023 1,176443
27.11.2023 1,176531
24.11.2023 1,176619
23.11.2023 1,176882
22.11.2023 1,176970
21.11.2023 1,177058
20.11.2023 1,177436
17.11.2023 1,177524
16.11.2023 1,177788
15.11.2023 1,177876
14.11.2023 1,177964
13.11.2023 1,178052
10.11.2023 1,178140
09.11.2023 1,178405
08.11.2023 1,178493
07.11.2023 1,178581
06.11.2023 1,178669
03.11.2023 1,178757
02.11.2023 1,179021
01.11.2023 1,179109
31.10.2023 1,179197
30.10.2023 1,179293
27.10.2023 1,179381
26.10.2023 1,179645
25.10.2023 1,179733
24.10.2023 1,179821
23.10.2023 1,179909
20.10.2023 1,179997
19.10.2023 1,180262
18.10.2023 1,180350
17.10.2023 1,180438
16.10.2023 1,180526
13.10.2023 1,180614
12.10.2023 1,180878
11.10.2023 1,180966
10.10.2023 1,181055
09.10.2023 1,181144
06.10.2023 1,181232
05.10.2023 1,181497
04.10.2023 1,181585
03.10.2023 1,181673
02.10.2023 1,181761
29.09.2023 1,181850
28.09.2023 1,182048
27.09.2023 1,182137
26.09.2023 1,182225
25.09.2023 1,182313
22.09.2023 1,182401
21.09.2023 1,182666
20.09.2023 1,182754
19.09.2023 1,182843
18.09.2023 1,182931
15.09.2023 1,183019
14.09.2023 1,183284
13.09.2023 1,183373
12.09.2023 1,183461
11.09.2023 1,183551
08.09.2023 1,183639
07.09.2023 1,183904
06.09.2023 1,183993
05.09.2023 1,184081
04.09.2023 1,184169
01.09.2023 1,184258
31.08.2023 1,184523
29.08.2023 1,184528
28.08.2023 1,184705
25.08.2023 1,184793
24.08.2023 1,185059
23.08.2023 1,185147
22.08.2023 1,185236
21.08.2023 1,185324
18.08.2023 1,185413
17.08.2023 1,185678
16.08.2023 1,185767
15.08.2023 1,185855
14.08.2023 1,185944
11.08.2023 1,186038
10.08.2023 1,186303
09.08.2023 1,186393
08.08.2023 1,186482
07.08.2023 1,186570
04.08.2023 1,186659
03.08.2023 1,186925
02.08.2023 1,187013
01.08.2023 1,187102
31.07.2023 1,187190
28.07.2023 1,187368
27.07.2023 1,187634
26.07.2023 1,187723
25.07.2023 1,187811
24.07.2023 1,187900
21.07.2023 1,187989
20.07.2023 1,188255
19.07.2023 1,188343
18.07.2023 1,188432
17.07.2023 1,188521
14.07.2023 1,188609
13.07.2023 1,188875
12.07.2023 1,188964
11.07.2023 1,189053
10.07.2023 1,189142
07.07.2023 1,189232
06.07.2023 1,189498
05.07.2023 1,189587
04.07.2023 1,189676
03.07.2023 1,189764
27.06.2023 1,189853
26.06.2023 1,190215
23.06.2023 1,190323
22.06.2023 1,190593
21.06.2023 1,190683
20.06.2023 1,190773
19.06.2023 1,190863
16.06.2023 1,190953
15.06.2023 1,191222
14.06.2023 1,191312
13.06.2023 1,191402
12.06.2023 1,191492
09.06.2023 1,191582
08.06.2023 1,191852
07.06.2023 1,191944
06.06.2023 1,192034
05.06.2023 1,192124
02.06.2023 1,192214
01.06.2023 1,192484
31.05.2023 1,192574
30.05.2023 1,192667
29.05.2023 1,192757
26.05.2023 1,192848
25.05.2023 1,193118
24.05.2023 1,193208
23.05.2023 1,193298
22.05.2023 1,193388
18.05.2023 1,193478
17.05.2023 1,193839
16.05.2023 1,193929
15.05.2023 1,194019
12.05.2023 1,194109
11.05.2023 1,194381
10.05.2023 1,194471
09.05.2023 1,194561
08.05.2023 1,194652
05.05.2023 1,194742
04.05.2023 1,195012
03.05.2023 1,195103
02.05.2023 1,195193
01.05.2023 1,195283
27.04.2023 1,195735
26.04.2023 1,195825
25.04.2023 1,195916
24.04.2023 1,196007
21.04.2023 1,196097
19.04.2023 1,196458
18.04.2023 1,196548
17.04.2023 1,196639
14.04.2023 1,196729
13.04.2023 1,197000
12.04.2023 1,197091
11.04.2023 1,197181
10.04.2023 1,197271
07.04.2023 1,197363
06.04.2023 1,197634
05.04.2023 1,197725
04.04.2023 1,197815
03.04.2023 1,197906
31.03.2023 1,197996
30.03.2023 1,198008
29.03.2023 1,198099
28.03.2023 1,198189
27.03.2023 1,198280
24.03.2023 1,198370
23.03.2023 1,198642
22.03.2023 1,198732
21.03.2023 1,198823
20.03.2023 1,198913
17.03.2023 1,199004
16.03.2023 1,199275
15.03.2023 1,199366
14.03.2023 1,199457
13.03.2023 1,199546
10.03.2023 1,199635
09.03.2023 1,199905
08.03.2023 1,199995
07.03.2023 1,200084
06.03.2023 1,200174
03.03.2023 1,200263
02.03.2023 1,200532
01.03.2023 1,200621
28.02.2023 1,200711
27.02.2023 1,200979
24.02.2023 1,201069
23.02.2023 1,201368
22.02.2023 1,201550
21.02.2023 1,201570
20.02.2023 1,201586
17.02.2023 1,201664
16.02.2023 1,201878
15.02.2023 1,201749
14.02.2023 1,201838
13.02.2023 1,201928
10.02.2023 1,202018
09.02.2023 1,202289
08.02.2023 1,202378
07.02.2023 1,202643
06.02.2023 1,202734
03.02.2023 1,202697
02.02.2023 1,203001
01.02.2023 1,203328
31.01.2023 1,203533
30.01.2023 1,203762
27.01.2023 1,203900
26.01.2023 1,204204
25.01.2023 1,204328
24.01.2023 1,204461
23.01.2023 1,204600
20.01.2023 1,204656
19.01.2023 1,204900
18.01.2023 1,204893
17.01.2023 1,204867
16.01.2023 1,204753
13.01.2023 1,204826
12.01.2023 1,204881
11.01.2023 1,205226
10.01.2023 1,205482
09.01.2023 1,205722
06.01.2023 1,205622
05.01.2023 1,206271
04.01.2023 1,206459
03.01.2023 1,206635
02.01.2023 1,206615
30.12.2022 1,206572
29.12.2022 1,206502
30.11.2022 0,679336
24.11.2022 0,679616
31.10.2022 0,680598
30.09.2022 0,672395
31.08.2022 0,673860
29.07.2022 0,673745
30.06.2022 0,674202
29.06.2022 0,674805
31.05.2022 0,676016
29.04.2022 0,676803
31.03.2022 0,677516
28.02.2022 0,677387
31.01.2022 0,674947
31.12.2021 0,675807
30.12.2021 0,675791
13.12.2021 1,000000
06.12.2021 1,000000
30.11.2021 1,000000
26.11.2021 1,000000
31.10.2021 1,000000
MİLRES FONU DOKÜMANLARI
-
MİLRES FONU İCAZET BELGESİ
-