YATIRIMCI OLMAK

Girişim Sermayesi Fonu Nedir? / Neye Yatırım Yapar? / NASIL KAR VE TEMETTÜ DAĞITIR?
-
Genç dinamik hızlı büyüme ve yüksek kar potansiyeli olan ancak finansman sıkıntısı çeken işletmelere fon ile ortak olmayı sağlayan yatırım yöntemidir. Yatırım yapılan girişimlerden gelecek büyümenin getireceği değer artışından getiri elde etmeyi amaçlayan Girişim Sermayesi Fonları; altyapı, enerji, teknoloji, bilişim, hizmet, tarım, biyoteknoloji, finans teknolojileri, nesnelerin interneti, yapay zeka gibi gelişen alanlara yatırım yapmaktadır.

Uzun vadede getiri sağlama hedefine uygun bir şekilde fon süresi genelde 5 ile 10 yıl arasında oluyor. Fonlar bu süreçte yatırımcısına dönemsel getiri de verebiliyor. Temettüyü ise ortak olan olunan şirketin getirisi ya da projelerin nakit akışı belirliyor. Girişim Sermayesi Fonlarının asıl amacı ortak olunan şirketi büyütüp değer artışından getiri elde etmek. Bu nedenle genellikle temettü dağıtmak yerine elde edilen kar fon fiyatına ekleniyor ve yatırımcılar fonun değer artışından para kazanıyor. Karını realize etmek isteyen yatırımcılar ise belirlenen sürenin sonunda elindeki fon paylarını satarak bunu gerçekleştiriyor.

Fondan erken çıkış yapmak isteyen yatırımcılar içinse her fon farklı yöntem izliyor. Ancak ana yöntem yatırımların paylarını başka nitelikli yatırımcılara satmasını sağlayarak fondan erken çıkış yapabilme imkanının yanında fonu yöneten portföy şirketi de hisseleri alma opsiyonu sunabiliyor.

Fondan erken çıkış yapmak isteyen yatırımcılar paylarını fonun onayladığı başka yatırımcılara satabilir.
Girişim Sermayesi Fonu Yatırımları Nelerdir?
-
  • Girişim şirketlerine doğrudan veya Tebliğde tanımlanan yurtiçinde kurulu özel amaçlı şirketler ve yurtdışında kurulu kolektif yatırım kuruluşları vasıtasıyla dolaylı olarak sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olabilir veya girişim şirketlerinin kurucusu olabilirler.
  • Girişim şirketlerinin, sınai, zirai uygulama ve ticari pazar potansiyeli olan araç, gereç, malzeme, hizmet veya yeni ürün, yöntem, sistem ve üretim tekniklerinin meydana getirilmesini veya geliştirilmesini amaçlamaları ya da yönetim, teknik veya sermaye desteği ile bu amaçları gerçekleştirebilecek durumda olmaları gereklidir. Fonlar, bu kapsamda sadece anonim ve limited şirketlere yatırım yapabilir. Yatırım tarihi itibari ile limited şirket olan girişim şirketlerinin, ilk yatırım tarihini takip eden bir yıl içinde anonim şirkete dönüşüm işlemlerinin tamamlanması zorunludur.
  • Girişim şirketlerinin ihraç ettiği borçlanma araçlarına yatırım yapabilirler.
  • Yatırımlardan kaynaklanan riskin yatırıma yönlendirilen anapara miktarı ile sınırlı olması kaydıyla sadece bu Tebliğde tanımlanan girişim şirketlerine sermaye yatırımı yapmak üzere yurtdışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara doğrudan yatırım yapabilirler.
  • Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına ve diğer girişim sermayesi yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapabilirler.
  • BİAŞ Gelişen İşletmeler Piyasasında işlem gören şirketlerin paylarına yatırım yapabilirler.
  • Girişim şirketi niteliğindeki halka açık şirketlerin borsada işlem görmeyen paylarına yatırım yapabilirler.
  • Girişim şirketlerine borç ve sermaye finansmanın karması olarak yapılandırılmış finansman niteliğinde finansman sağlayabilir.
  • Esas sözleşmelerinde belirlenen faaliyet alanları münhasıran tebliğde tanımlanan girişim şirketlerine yatırım yapma amacı ile sınırlandırılmış olan yurtiçinde kurulu özel amaçlı anonim şirketlere ortak olabilirler.
Girişim Sermayesi Fonu Nasıl Çalışır? Yatırım Avantajları Nelerdir? Güvenli midir?
-
Girişim Sermayesi Fonu Yatırımlarında Vergi Avantajları Nelerdir?
-
Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına yatırım yapan gerçek ve tüzel kişiler çeşitli vergi avantajlarına sahiptirler.
Burada yer alan vergi avantajları bilgi niteliğindedir. Daha detay bilgi, güncel vergi düzenleme ve uygulamaları için Letven Capital vergi uzmanları ile temasa geçiniz.

Girişim Sermayesi Fonları
Türkiye’de kurulu girişim sermayesi yatırım fonlarının kazançları, kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.
Girişim Sermayesi Fonları’nın kazançları üzerinden 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince stopaj oranı %0 olduğundan kesinti yoluyla vergi ödemezler.

Bireysel / Gerçek Yatırımcılar
Katılma Belgesi Satış Kazancı
Yatırım fonlarının katılma belgelerinin fona iade edilmesinden veya diğer şekillerde elden çıkarılmasından elde edilen kazançlar düşük oranlarda vergi kesintisine tabi olup banka veya aracı kurum tarafından tahsil edilmekte ve vergi dairesine ödenmektedir. Elde edilen kazanç için ayrıca yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesi söz konusu değildir.
Kar Payı Geliri
Gerçek kişi hissedarlarca alınan temettülerin belirli kısmı yıllık esasta gelir vergisinden istisna edilmektedir. Gerçek kişi yatırımcıların elde ettikleri temettü, kar payı ve kazançların vergilendirilmesi %10 stopaj ile sınırlıdır ve beyan edilmez.
Gerçek kişi hissedarlarca alınacak kar payı (temettü) yıllık esasta gelir vergisine tabidir. Ancak, elde edilen kar paylarının yarısı gelir vergisinden istisnadır. Başka deyişle alınan kar payının sadece yarısı için vergi söz konusudur.

Kurumsal / Tüzel Yatırımcılar
Kar Payları ve Satış Kazançları
Türkiye’de Kurumlar vergisi mükellefi olan kurumların (Anonim ve Limited şirketler) elde ettikleri kar payları iştirak kazancı istisnası kapsamındadır. Kâr payı alan şirket bu gelir üzerinden kurumlar vergisi ödemez. Ayrıca yatırım fonu katılma belgelerinin elden çıkarılmasında satış kazançları kurum kazancı içinde sadece sınırlı kısmı kurumlar vergisine tabidir.
Girişim Sermayesi Fonu Yatırımları
Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından ilgili dönem kazancının veya beyan edilen gelirin en fazla %10’u, toplamda ise öz sermayenin %20’si, ‘girişim sermayesi fonu’ olarak ayrılır.
Girişim Sermayesi Yatırım Fon veya Ortaklığı’na sermaye olarak yapılan katkılar kurumlar vergisi matrahından indirilebilmektedir.
İstisnadan yararlanmak için, fonun ayrıldığı yılın sonuna kadar girişim sermayesi fonlarına yatırım yapılması gerekmektedir.
Pasifte özel bir fon hesabına alınacak olan tutar, bu işlemin gerçekleştiği tarih itibariyle sahip olduğu değer üzerinden kurumlar vergisi matrahı tespit edilirken indirim olarak dikkate alınacaktır.
Yatırım fonun satılması halinde 6 ay içinde aynı mahiyette yatırım yapılması gerekmektedir.

KURUMLAR VERGİSİ TAM MÜKELLEF KURUMLAR DAR MÜKELLEF KURUMLAR
Kurumlar Vergisi Matrahı İndirimi Kurumlar vergisi mükellefleri beyan ettiği gelirin (en fazla %10’u, toplamda ise öz sermayenin %20’si), ‘‘Girişim Sermayesi Fonu’na olarak aktarılırsa, bu tutarı kurumlar vergisi matrahından indirir.
Kar payı gelirleri • Kurumlar vergisinden istisna
• %0 stopaj
• %0 stopaj
Katılma payı alım satım kazançları • Sermaye şirketleri (Anonim, eshamlı komandit veya limited şirket) tarafından elde edilen %0. Diğerleri %10 stopaja tabi
• Standart oranda kurumlar vergisine tabi
Anonim, eshamlı komandit ve limited şirket niteliğindeki yabancı kurumlar ile Sermaye Piyasası Kanunu’ na göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenen yabancı kurumlar %0. Diğerleri %10 stopaja tabi
GELİR VERGİSİ TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLER DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLER
Kar payı gelirleri • %10 stopaj
• %50’ si gelir vergisinden istisna; kalan yarısı beyan sınırını aşması halinde beyana tabi
• %10 stopaj
Katılma payı alım satım kazançları • %10 stopaj • %10 stopaj
Kurumlar Vergisi Matrahı’nın Girişim Sermayesi Fonları’na Aktarımı Örnek Tablosu
Hesap dönemi takvim yılı olan (A) A.Ş.’nin 31.12.2018 tarihi itibariyle
  Öz Sermayesi 1.000.000 TL
  Ticari Bilanço Karı 250.000 TL
  Kanunen Kabul Edilmeyen Giderleri 35.000 TL
  Geçmiş Yıl Zararları 40.000 TL
  İştirak Kazançları İstisnası 60.000 TL
  İstisna kapasamında serbest bölge kazancı 30.000 TL
  Yatırım İndirimi 50.000 TL
Minumum ve Maksimum Fon Aktarım Tutarı
[250.000+35.000-40.000-60.000-30.000-50.000] %10’u olan (105.000 x %10=) 10.500 TL
Maksimum özsermayenin %20’si olan (1.000.000 x %20=) 200.000 TL
Hazine ve Maliye Bakanlığına Bildirim
Girişim 2014 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılabilmesi için mükellef kurumun beyanname verdiği tarihe kadar 01.01.-25.04/2017 570 Geçmiş Yıllar Karı 10.500 549 Özel Fonlar 10.500 şeklinde kayıt etmeli.

Şirket ayırmış olduğu girişim sermayesi fonunu 25.04.2019 tarihine kadar özel fon hesabına almalı ve 31.12.2019 tarihine kadar ise ayırdığı bu fon miktarını girişim  sermayesi fonlarına yatırım yapması gerekmektedir
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI’NIN FONLARA KATKISI VAR MI?
-
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı doğrudan ve dolaylı olarak fon aktarımı ile Türkiye’de girişim sermayesi fonlarının gelişimine destek sağlamaktadır.
BES
%1
Bireysel Emeklilik Sistemi’nde bulunan Standart Fonlar’ın asgari %1 oranında girişim sermayesi fonlarına yatırım yapması zorunluluğu
GİRİŞİM SERMAYESİ KAYNAĞI
%50
Girişim Sermayesi Fonları’na kaynak aktarımı kapsamında 31 Aralık 2023 tarihine kadar girişim sermayesi fonlarına T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı toplamda 2 milyar TL sermaye yatırımı yapacak. Bakanlığın girişim sermayesi fonuna taahhüt ettiği tutar, fona taahhüt edilen toplam tutarın yüzde 30’unu geçemeyecek. İlk defa kurulacak girişim sermayesi fonları için taahhüt tutar, fona taahhüt edilen toplam tutarın yüzde 50’sini geçemeyecek. T.C. Hazine ve Maliye Bakanı bu oranları yüzde 50’sine kadar arttırma yetkilisine kanunen sahip.
INVESTR
%80
Tech-InvesTR Programı (Girişim Sermayesi Destekleme Programı) kapsamında girişim sermayesi fonlarına kaynak aktarımı T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılıyor. TÜBİTAK tarafından "1514 Girişim Sermayesi Destekleme Programı" çerçevesinde şartlı destek kararı verilen kuruluşlara yatırımcı/ortak olmayı tercih eden bakanlık teknoloji odaklı fonlara 20 milyon TL’ye kadar doğrudan % 80 ek girişim fonu desteği sağlıyor.
Tech-InvesTR Programı kapsamında TÜBİTAK ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı fon aktarımı örnek tablosu