Fon, ana sektör olarak yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik, mekanik, hidrolik, ısı enerjileri üretmeye yönelik yatırımlar, rüzgar tribünü üretimi, rüzgar tribünü teknolojileri, rüzgar tribünleriyle birlikte hibrit olarak çalışan, güneş enerji cihazları, biyogaz cihazları, jeotermal enerji cihazları tasarım ve üretim yatırımları, enerji depolama sistemleri, santral yatırımları, yenilenebilir enerjiye dayalı, yüksek kapasiteli arıtma, tatlı su elde etme, tarımsal alanda enerji çözümleri, tek ve çok rotorlu döner kanat insansız hava sistemleri, drone cihazları ve yazılımları, yapay zeka, otonomi, haberleşme, aerodinamik, itki sistemleri, sensör füzyonları, uçak ve helikopter alt sistem teknolojileri, kara ve deniz sistem teknolojileri, demil (demilitarizasyon) ve üretim teknolojileri ve bunlarla ilgili olan sektörlere yatırım yapmayı hedeflemektedir. Bununla birlikte, uygun yatırım fırsatlarının oluşması durumunda Fon bu sektörlerin dışındaki sektörlere de yatırım yapabilecektir.

Yenilenebilir Enerji
* 16 Mayıs 2024

Fon Toplam Değeri

4.256.185.349,06 TL *

Fon Birim Pay Değeri

1.795415

MİLRES Fonu Portföyü

milres.png
altinay-robot.png
altinay-elektromobilite.png
alitnay-savunma.png
ztech.png
bobu.png
reosoft.png
ageofkids.png
damise.png

MİSYON
Global iş birlikleri ile sürdürülebilir yenilikçi fintek, akıllı şehir ekosistemi oluşturmak. Liderlik yapma potansiyeline sahip, küresel rekabette öncü olabilecek firmaların katma değer yaratmaları için akıl, sermaye ve emek sağlamak.

VİZYON
Yenilenebilir Enerji Kaynakları ekosisteminin dünyada öncü olması için, insana değer veren ve ortak aklın ürünü olan yenilikçi teknolojilerin etkin kullanılmasında rekaBERçi * iş modelleri geliştiren, sermayesini sürekli büyüten fon olmak.
_
*rekaBERci: İngilizce karşılığı, ‘’Cooperation’’ ‘’competition’’ kelimelerinin birleşiminden türetilen ‘’coopetition’’ olan rekaberlik, her şeyden önce Pazar payını artırmak için uygulanan kurumlar arası örgütlenme ve işbirliğine dayanan ortaklaşa rekabet stratejisine verilen addır._

Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik, mekanik, hidrolik, ısı enerjileri üretmeye yönelik teknolojiler, rüzgar tribünü üretimi, rüzgar tribünü teknolojileri, rüzgar tribünleriyle birlikte hibrit olarak çalışan, güneş enerji cihazları, biyogaz cihazları, jeotermal enerji cihazları tasarım ve üretim teknolojileri, enerji depolama sistemleri, santral yatırımları, yenilenebilir enerjiye dayalı, yüksek kapasiteli arıtma, tatlı su elde etme, tarımsal alanda enerji çözümleri ve bunlarla ilgili olan sektörlere yatırım yapmaktadır.

MİLRES; Yenilenebilir Enerji Kaynakları teknolojileri alanlarında ortaya konan fikirler ve erken aşama finansmandan geç aşama finansmana kadar farklı aşamalardaki yatırımcılarla beraber Kazan-Kazan ve Değer Yarat felsefesiyle ilerler.

MİLRES; Bireyler, Start-Up Girişimler ve Küçük ve Orta Boy İşletmelerin yanında yer alarak bilgi, deneyim ve sermaye sağlamaktadır.

Portföy içerisinde yer alan firmaların değer zincirinde birbirini destekler nitelikte seçilmesine, küresel düzeyde rekabette öne çıkacak potansiyele sahip olmasına ve Türkiye’den dünya markaları yaratılması amacı ile sinerji yaratmasına önem verilir.

MİLRES profesyonel kadroları ve iş ortakları tarafından beş farklı değerlendirme kriter grubu çerçevesinde incelenen ve fon yatırım stratejileri çerçevesinde öne çıkan girişimler yatırım almaktadır.

İş Çekiciliği
Girişim faaliyet alanının ticari açıdan ortaya koyduğu gelecek

Pazar Çekiciliği
Girişimin içinde bulunduğu pazarın yapısı ve gelecek potansiyeli

Ürün/Hizmet Çekiciliği
Girişimin yarattığı değerin müşteriler nezdindeki değer algısı

Yönetimsel Güç
Girişimin yönetim kadrolarının bilgi ve tecrübesi

Yatırım Çıkış Potansiyeli
Girişimin gelecekte ulaştığı değer üzerinden kazanç sağlama imkanı

MİLRES yatırım ve portföy performans süreci birbiri ile bütünleşik ve 5 aşamalı operasyonlar çerçevesinde yönetilmektedir.

BUL
Tarım, gıda ve teknolojileri alanlarında fikir ve girişimlerin taranarak ön elemeden geçirildiği; yapılan değerlendirme sonucunda yüksek potansiyeli olan fırsatlar ile ilerleme kararının alındığı aşama

DEĞERLENDİR
Öne çıkan yatırım fırsatları ile detaylı inceleme süreçlerinin işletildiği ve fon bünyesinde yatırım kararının alındığı aşama

KAZAN
Taraflar arasında başarılı bir geleceğe birlikte uzanmak üzere yapılan ticari görüşmeler ve sözleşme süreci

YÖNET
Yatırım yapılan girişimlerin üzerinde mutabık kalınan iş planı çerçevesinde hedeflere ulaşması için fonun sahip olduğu bilgi ve tecrübenin aktarılması ile yönetsel desteğin sağlanması

ÇIKIŞ
Ticari hedeflerine ulaşmış ve pazarda değerinin karşılığını bulmuş yatırımların fon bünyesinden geleceği hazırlayacak yeni yatırımcılara devredilmesi

BUL

DEĞERLENDİR

KAZAN

YÖNET

ÇIKIŞ

Adım 1:
Yatırım arayışında olan şirketler DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU web sitesi üzerinden temel bilgilerini paylaşarak başvuru yaparlar.

Adım 2:
DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU ekosisteminde yer alan iş ortakları ile birlikte başvuru yapan ve pazarda girişim potansiyeli olan şirketlerle ilgili proaktif araştırma yapılır.

Adım 3:
DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU analiz ekipleri tarafından potansiyel yatrım fırsatları yatırım kriterleri doğrultusunda ön değerlendirmeye tutulur.

Adım 4:
yatırım potansiyeli olduğuna inanılan girişim adayları ile ilişki başlatılır, yönetim ekibini ve girişim adayının çalışma ortamını daha yakından hissedebilmek için gizlilik anlaşmasının karşılıklı imzalanmasını takiben yarım günlük bir toplantı düzenlenir.

Adım 5:
DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU kaynak ayırma stratejisi ile örtüştüğüne inanılan girişim adayı ile müzakere aşamasında zemin oluşturması için Yönetim İlerleme Kararı doğrultusunda Taraflar Anlayış Mektubu hazırlanır.

Adım 6:
DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU Yatırım Komitesi’nin yatırım yapmayı planladığı Girişim adayı için değerlendirme sürecini yürütecek Durum Tespiti Ekibi oluşturulur ve Girişim adayı ile bu doğrultuda Taraflar Anlayış Mektubu karşılıklı imzalanır.

Adım 7:
DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU tarafından yatırım yapılması planlanan girişim adayının ticari, hukuki ve operasyonal bilgilerini gösteren Durum Tespit Dökümanı hazırlanır. Yapılan saha ziyaretleri ve mülakatlar ile Yatırımcı sunumuna kadar olan süreç yönetilir.

Adım 8:
Durum Tespiti Ekibi tarafından tamamlanan analizler ve mülakat çalışmaları Yatırımcı Sunum Dökümanı olarak hazırlanır ve DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU Yatırım Komitesi’nin yatırım kararı alabilmesi için Girişim adayı Yönetim Ekibi ile birlikte İcra Komitesi’ne sunulur.
Adım 9:
Yatırım Komitesi, bütün bu değerlendirme kriterlerini göz önünde bulundurarak girişim adayına yatırım yapma veya yapmama kararını verir. Yatırım yapılmasına uygun olduğuna inanılan girişim ile ekonomik ve kontrol konularının netleştirildiği detaylı Taslak Protokol hazırlanır ve ticari işlem süreci başlatılır.

Adım 10:
Teklif Hazırlık aşamasında oluşturulmuş ve girişim ile müzakerelere zemin oluşturacak olan Taslak Protokol girişim ile paylaşılır.

Adım 11:
DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU ve Girişim adayı ile genel hatlarıyla anlaşılan Ön Protokol detaylandırılır ve Detaylı Ön Protokol üzerinden müzakereler başlar. Ticari Müzakere sürecinde genel prensip, birleştirici müzakerelerin (değerin yaratılması ve bölüşülmesi üzerine) yürütülmesine taraflara imkan tanımasıdır.

Adım 12:
DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU ile girişim adayının önceki süreçlerde üzerinde anlaştıkları çerçevede Yatırım Sözleşmesi iki tarafın yetkilileri tarafından imzaya açılır.

Adım 13:
DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU tarafından yatırım yapılmasına karar verilen girişim ile imzalanan sözleşme sonrası maddelerin uygulamasına geçilir. İlk olarak Girişim Yönetim Kurulu ve (eğer Sözleşmede var ise) diğer yönetim kademesi atamaları yapılır.

Adım 14:
Girişim’in işletme yönetimine rehberlik edecek hedefler ve ortak iş planı hazırlanır.

Adım 15:
Hazırlanan hedeflere ulaşmak için performans yönetiminde kullanılacak temel performans göstergeleri (KPI) belirlenen periyodlarda DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU Yönetim Ekipleri ile paylaşılır ve operasyonlara ilişkin kararlar hayata geçirilir.

Adım 16:
DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU tarafından girişime yatırım yapılma sürecinde çıkış potansiyeliyle ilgili ön çalışma yapılmıştır. Oluşan fırsatlar doğrultusunda DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU görüşmelerini gerçekleştirir.

Adım 17:
Girişime yapılan teklifler DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU stratejileri doğrltusunda değerlendirilir.

Adım 18:
İcra Komitesi tarafından yürütülen müzakereler sonucu DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU açısından potansiyel Yatırımcı’nın teklifi uygun görülürse Yatırım Komitesi onayı ile teklif kabul edilir ve sözleşmeler imzanalarak Çıkış tamamlanır.

MİLRES Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF);

Yenilenebilir Enerji Kaynakları teknolojileri alanlarında teknoloji ve yenilik odaklı, Ölçeklenebilir fikir ve operasyonlara sahip, Büyüme kabiliyeti olan ve İhracatı hedefleyen girişimlere

Bilgi, deneyim ve uzun vadeli sermaye aktarımı sağlar.

Fon Fiyatının İlan Edildiği Tarih Fon Birim Pay Değeri

Diğer Girişim
Sermayesi Yatırım Fonlarımız